Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


06.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Директор       Циба Володимир Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВIННИЦЬКИЙ ЗАВОД «БУДМАШ»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
21100, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Гонти,
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01267863
5. Міжміський код та телефон, факс
0432273931 -
6. Адреса електронної пошти
zma@vinnitsa.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://budmash.vn.ua/   06.04.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 06.04.2020 10000 17292 57.83
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами рiшення по попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 06.04.2020 року.
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, характеру правочинiв: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами наступних правочинiв:
- контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг;
- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу, поставки оборотних та необоротних активiв;
- договорiв iпотеки, поруки, застави майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими установами;
- договорiв комiсiї, доручення, фiнансової допомоги, позики;
- угод на отримання банкiвських гарантiй для участi в тендерах, банкiвських гарантiй виконання контрактiв (договорiв) та отримання авансових платежiв вiд замовника або кредиту банку вiд вартостi робiт за контрактами (договорами), лiцензiйних договорiв, додаткових угод до лiцензiйних договорiв, договорiв фiнансового лiзингу, концесiї, тощо, та будь-якi iнших значних правочинiв з iншими суб’єктами господарювання.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв – 10 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 17292 тис. грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) – 57,83%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 1075026 шт.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 780 991 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 780 991 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення 0 шт.